عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 11ـ

طرفين متعاهد همكاريهاي فني و حرفه‌اي بين خبرگزاريهاي رسمي دو كشور را مورد تشويق قرار داده و اقدامات لازم را براي گشايش دفتر‌نمايندگي هريك از طرفين در پايتخت طرف مقابل و تبادل هياتهاي خبرنگاران و متخصصين فني بين طرفين، اتخاذ خواهند كرد.