عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 9ـ

طرفين متعاهد براي آشناسازي مردم كشورهاي خود با فرهنگها و ارزشهاي ملي يكديگر در سطح گسترده در حدود قوانين و مقررات جاري‌خود، تاسيس انجمنها و مراكز فرهنگي و آموزشي طرف مقابل را در سرزمين خود مورد تشويق قرار خواهند داد.