عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 8ـ

طرفين متعاهد گسترش و ترويج زبان و ادبيات يكديگر را تشويق و تسهيلات لازم را بدين منظور فراهم خواهند ساخت.