عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 4ـ

طرفين متعاهد اعطاي بورسهاي تحصيلي، تحقيقاتي و كارآموزي در رشته‌هاي مورد علاقه را در حدود امكانات خود به اتباع يكديگر مورد‌تشويق قرار خواهند داد.