عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1ـ

طرفين متعاهد گسترش و تحكيم روابط فرهنگي خود را در كليه جهات براساس حقوق متقابل و احترام به قوانين و مقررات داخلي يكديگر‌تشويق نموده و مردم كشور خويش را با فرهنگ و تمدن طرف ديگر آشنا خواهند ساخت.