عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15085
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/4

‌اصلاح تصويب‌نامه خريدخودرو سواري ساخت داخل

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.36131 مورخ 1375.8.12 سازمان تربيت بدني، تصويب نمود:
‌الف ـ ستون "‌تعداد خودروهاي سواري قابل خريداري" مندرج در فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره .4871ت 1677 ه مورخ 1375.5.9، به شرح زير تغيير‌مي‌يابدـ
1 ـ در رديف 3)، عدد 120) به 119).
2 ـ در رديف 5)، عدد 56) به 55).
3 ـ در رديف 9)، عدد 20) به 19).
4 ـ در رديف 12)، عدد 21) به 20).
ب ـ در رديف 12) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره .5457ت 16777 ه مورخ 1375.5.23، در ستون "‌تعداد خودروهاي سواري قابل خريداري" عدد 5) به 9) تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح