عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

دولت موظف است از محل رديف 27) جدول موضوع بند ج) ماده واحده بودجه ساله 1375 كل كشور مستمري والدين يك شهيد‌تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي را از تاريخ 1375.7.1 معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت نمايد.


روابــــط صریـــــــــح