عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15085
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/8/20
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/8/30

قانون افزايش مستمري والدين شهدا