عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15083
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/20
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/20

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل اختصاصي، فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي در سازمان‌هواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .4825‌د مورخ 1375.7.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت راه و‌ترابري و به استناد ماده 6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل اختصاصي،‌فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي در سازمان هواپيمايي كشور، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي كشور را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمان هواپيمايي كشور به شرح زير تعيين مي‌شود: [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات [...ادامه]

‌ماده 4 ـ چنانچه هواپيماي جديدي در صنعت هوايي مورد بهره‌برداري قرار گيرد، بر اساس معيارهاي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده‌هاي 1 و 2) با توجه به اهميت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ فوق‌العاده‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه جايگزين فوق‌العاده‌هاي تصويب‌نامه‌هاي مربوط به سازمان هواپيمايي كشور، شركت [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مفاد اين تصويب‌نامه به كاركنان شركت هواپيمايي خدمات ويژه وابسته به وزارت كشاورزي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ فوق‌العاده جذب موضوع اين تصويب‌نامه از شمول حداكثر حقوق كاركنان دولت خارج [...ادامه]

[امضاء] حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

جدول عوامل و مشخصات قابل محاسبه در فوق العاده جذب گروه فرماندهي عملياتي پرواز نوع هواپیما حداکثر وزن هنگام برخاستن (کیلو گرم) حداکثر بار قابل حمل بردپروازی نسبت به شاخص 200-747.B 362877 6190 دور پرواز 50/159 600-300.A 170500 5205 دور پرواز 6/147 300.A 142000 4900 میان پرواز 8/123 7.7.B 151500 1170 دور پرواز 50/109 200-727.B 86183 1485 میان [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح