عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15083
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/20
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/20

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل هوايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 1399 ـ 162.12.25 مورخ 1375.4.31 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد‌ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل هوايي نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
‌از تاريخ 1374.1.1 تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويب‌نامه، ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب ـ موضوع بند (4) تصويب‌نامه شماره .12502ت 579 ه‌مورخ 1372.1.21 ـ جايگزين جدول شماره (2 ـ 2) تصويب‌نامه شماره .1965ت 12010ه مورخ 1374.2.25 مي‌شود و پس از آن، فوق‌العاده جذب‌خلبانان هواپيماهاي شكاري در نيروهاي مسلح بين يكصد و هشتاد درصد 180) تا دويست و بيست درصد 220) حقوق و مزاياي شغل و در مورد خلبانان‌هواپيماهاي بوئينگ 747 و ارباس 600 ـ 300 تا دويست و هشتاد و پنج درصد 285) حقوق و مزاياي شغلي و در مورد ساير هواپيماهاي ترابري تا يكصد و‌هشتاد درصد 180) حقوق و مزاياي شغل آنان قابل پرداخت است.
‌تبصره 1 ـ پرداخت فوق‌العاده جذب به ساير خلبانان و كادر پروازي نيروهاي مسلح برابر مقررات مورد عمل در مورد افراد مشابه در سازمان هواپيمايي كشور و‌اصلاحات آتي آن است.
‌تبصره 2 ـ فوق‌العاده جذب موضوع اين تصويب‌نامه از شمول حداكثر حقوق كاركنان دولت خارج است.


روابــــط صریـــــــــح