عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15078
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/13
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/8/20

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانژون اساسي جمهوري اسلامي ياران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.8.20 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 15002.48678 مورخ 1375.6.31 دفتر هيأت وزيران، موضوع پيشنهاد بانك مركزي‌براي تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان مطرح گرديد و به شرح زير به تصويب رسيد:


روابــــط صریـــــــــح