عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15078
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[نهاد رياست جمهوري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/4/24
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1375/8/22

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه