عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/15

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان تهران

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4597 مورخ 1375.5.17 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 3)، 6) و 7) قانون ياد شده اصلاحات تقسيماتي را به شرح زير در استان تهران تصويب نمودند:

‌الف ـ نام روستاي ميمون‌آباد به ميمنت‌آباد تغيير يابد.

ب ـ دهستان ميمنت به مركزيت روستاي نصيرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي سلطان‌آباد [...ادامه]

ج ـ دهستان دانش به مركزيت روستاي دانش مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي شهرك [...ادامه]

‌د ـ دهستان هفت جوي به مركزيت روستاي هفت جوي مشتمل بر روستاها، مزارع و [...ادامه]

ه ـ روستاي خيرآباد از دهستان امامزاده ابوطالب تابع بخش رباط كريم منتزع شده و [...ادامه]

‌و ـ بخش قدس به مركزيت شهر قدس از تركيب دهستان‌هاي دانش و هفت جوي [...ادامه]

‌ز ـ روستاي سلطان‌آباد تابع دهستان ميمنت به شهر تبديل شده و شهر گلستان ناميده [...ادامه]

ح ـ نام شهر اكبرآباد به مهاجر شهر تغيير يابد.

ط ـ بخش گلستان متشكل از دهستان اسماعيل‌آباد ـ دهستان ميمنت و شهرهاي گلستان [...ادامه]

ي ـ شهرستان رباط كريم به مركزيت شهر رباط كريم از تركيب بخش‌هاي زير ايجاد [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 1375.8.15 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح