عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/20

تصويب نامه در خصوص افزايش مبلغ 2000 ريال به كليه مستمري هاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 50.17528 مورخ 1375.7.22 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده 96) قانون تأمين‌اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
‌از اول سال 1375 به كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان ‌جمع پرداختي به بازماندگان) كه تا پايان سال 1374 براي‌افراد داراي بيش از 20) سال سابقه پرداخت حق بيمه برقرار شده است به ازاي هر سال سابقه مازاد بر 20) سال ماهانه مبلغ دو هزار 2000) ريال اضافه‌مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ افزايش مذكور از شمول حداقل و حداكثر ميزان مستمري خارج بوده و علاوه بر آن قابل پرداخت است.
‌تبصره 2 ـ در احتساب سوابق موضوع اين تصويب‌نامه سنوات ارفاقي مقرر در قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1367 ـ ‌و قانون تمديد مهلت قانون پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1370 ـ منظور نمي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح