عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6ـ

مسوول اجراي اين قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي خواهند بود و آيين‌نامه اجرايي آن توسط وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر و با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد.


روابــــط صریـــــــــح