عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5ـ

قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور مصوب 1365.3.1 و قانون اعزام دانشجو به خارج از‌كشور مصوب 1364.1.25 و قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران ‌تكنسين‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماريها)‌از انجام خدمت وظيفه‌عمومي مصوب 1369.2.16 از اين قانون مستثني بوده و همچنان به قوت خود باقيست و ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح