عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/7/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/8/9

قانون اصلاح ماده (26) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي


روابط زیرمجموعه