عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

درآمد حال از اجراي ماده 75) قانون ياد شده به حساب درآمد عمومي شكور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل هشتاد درصد 80%) آن از‌محل اعتباري كه هر سال ضمن رديف خاصي در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب‌موافقت‌نامه‌هايي كه جهت اجراي طرح‌هاي آب و خاك و احياي اراضي موات و باير و ساير زمين‌هاي مزروعي و همچنين ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت‌اجراي ماده ياد شده با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌كند، هزينه نمايد.
‌تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال رديف‌هاي مربوط به درآمد هزينه موضوع ماده ياد شده را در قوانين بودجه سالانه وزارت كشاورزي‌پيش‌بيني كند.