عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

اراضي كه به صورت شركت، تعاوني، فردي، گروه‌هاي مشاع و يا در چهارچوب طرح‌هاي اقتصادي واگذار شده يا مي‌شود به قيمت كارشناسي و برابر‌دستورالعمل وزير كشاورزي به فروش مي‌رسد. وزير كشاورزي مي‌تواند اراضي ياد شه را با پنجاه درصد 50%) تخفيف به تعاوني‌ها و تشكلها واگذار نمايد.


روابــــط صریـــــــــح