عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

وزارت كشاورزي ‌سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع "‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در‌حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ " و آيين‌نامه اجرايي آن به استثناي مواد 31 و 32) را كه تا * تاريخ تصويب لايحه قانوني اصلاح لايحه‌قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت، تعاوني، مشاع و فردي واگذار شده يا از اين پس در چهارچوب طرح‌هاي‌اقتصادي موضوع اين آيين‌نامه و با لحاظ قانون حفظ كابردي اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و آيين‌نامه اجرايي آن واگذار خواهد شد به فروش رسانده‌يا به صورت طولاني مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
*>>‌پاورقيـ به موجب نامه اصلاحي شماره 16295.123865.201 مورخ 1375.11.9 دبير هيأت دولت در سطر سوم ماده 1) كلمه "‌از" به اشتباه "‌تا"‌تحرير شده است.<<
‌تبصره 1 ـ طرح اقتصادي از نظر اين آيين‌نامه عبارت از طرح‌هاي مدون زراعي، باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي مرتبط با‌وظايف وزارت كشاورزي است كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته و به تصويب سازمان امور اراضي رسيده باشد.
‌تبصره 2 ـ دستورالعمل چگونگي واگذاري زمين براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي را وزارت كشاورزي تهيه و ابلاغ مي‌كند.


روابــــط صریـــــــــح