عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/28
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت کشاورزي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/13

‌آيين‌نامه اجرايي ماده ( 75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6949.510.23292 مورخ 1374.11.25 وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه‌و به استناد ماده 75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ وزارت كشاورزي ‌سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع "‌لايحه [...ادامه]

‌ماده 2 ـ تمامي دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند اسناد مالكيت زمين‌هايي را كه توسط وزارت [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اراضي كه به صورت شركت، تعاوني، فردي، گروه‌هاي مشاع و يا در چهارچوب [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ميزان مال‌الاجاره هر هكتار از اراضي استيجاري بر اساس دستورالعمل مصوب وزير كشاورزي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مدت اجاره اراضي واگذار شده موضوع اين آيين‌نامه بين پنج 5) تا [...ادامه]

‌ماده 6 ـ متقاضي زمين براي اجراي طرح اقتصادي بايد طرحي متناسب با زمين مورد درخواست [...ادامه]

‌ماده 7 ـ وزارت نيرو موظف است حسب مورد و بر اساس استعلام از وزارت كشاورزي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كليه اشخاصي كه در اجراي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ درآمد حال از اجراي ماده 75) قانون ياد شده به حساب درآمد [...ادامه]

‌ماده 10 ـ تمامي هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد و تنظيم اجاره‌نامه‌هاي به عهده [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه