عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15064
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/26
  • تعداد مواد:28
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1358/2/3

اساسنامه سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي

ماده 1ـ سازمان مجري ساختمان ها وتاسيسات دولتي وعمومي که دراين اساسنامه سازمان ناميده ميشود شرکتي [...ادامه]

ماده 2ـ مرکز اصلي سازمان تهران است ودرصورت لزوم ميتواند درساير نقاط کشور نيز شعبه [...ادامه]

ماده 3ـ سرمايه سازمان يک ميليارد ويکصدميليون 1100000000)ريال است که به ياز ده هزار سهم [...ادامه]

ماده 4ـ حذف شد

ماده 5ـ وظايف واختيارات سازمان بشرح زيراست: 1ـ تهيه واجراي طرحهاي ساختماني دولتي وعمومي [...ادامه]

ماده 6ـ سازمان ميتواند براي اعمال وظايف فوق شرکتهاي فرعي تشکيل دهد يا درشرکتهاي ديگر مشارکت [...ادامه]

ماده 7ـ ارکان سازمان بشرح زيراست: 1ـ مجمع عمومي 2ـ هيئت مديره 3ـ [...ادامه]

ماده 8ـ نمايندگي سهامي دولت، درمجمع عمومي سازمان با وزراي مسکن وشهرسازي وامور اقتصادي ودارايي ومديرعامل [...ادامه]

ماده 9ـ مجمع عمومي حداقل سالي دوبار براي تصويب برنامه ها وبودجه سال بعد وتصويب ترازنامه [...ادامه]

ماده 10ـ مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع يا رييس هيئت مديره ومديرعامل يا بنا به [...ادامه]

ماده 11ـ وظايف واختيارات مجمع عمومي بقرار زيراست: الفـ تعيين خط مشي کلي وبرنامه سازمان [...ادامه]

ماده 12ـ هيئت مديره سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي از يک نفر رييس ودونفر عضو [...ادامه]

ماده 13ـ رييس هيئت مديره ومديرعامل واعضاي هيئت مديره با پيشنهاد مجمع عمومي وتصويب هيئت وزيران [...ادامه]

ماده 14ـ اعضاي هيئت مديره نميتواند درمدت تصدي درسازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي هيچگونه شغل [...ادامه]

ماده 15ـ وظايف واختيارات هيئت مديره بقرار زيراست: الفـ تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد [...ادامه]

ماده 16ـ *تصميمات هيئت مديره با کاثريت آراء است.

ماده 17ـ تصميمات هيئت مديره دردفتر مخصوص ثبت ميشود وبه امضاء اعضاي هيئت مديره حاضر درجلسه [...ادامه]

ماده 18ـ رييس هيئت مديره ومديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است وبراي اجراي وظايف خود داراي [...ادامه]

ماده 19ـ قراردادهاي واسناد تعهدآور وچکهاي سازمان به امضاي رييس هيئت مديره ومدير عامل ويکي از [...ادامه]

ماده 20ـ مديرعامل وهيئت مديره مي توانند با مسئوليت خودسمتي از اختيارات اجرايي وهمچنين حق امضا [...ادامه]

ماده 21ـ نمايندگي حقوق سازمان نزد کليه اشخاص حقوقي وحقيقي ومراجع قضايي براي طرح وتعقيب دعاوي [...ادامه]

ماده 22ـ بازرس سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي ودارايي وتصويب مجمع عمومي براي مدت يک [...ادامه]

ماده 23ـ بازرس موظف است دراجراي مقررات اساسنامه و آئيننامه هاي مربوط نظارت داشته وبه حسابها [...ادامه]

ماده 24ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هرسال شروعودرآخر اسفندماه همان سال پايان [...ادامه]

ماده 25ـ حسابهاي سازمان درپايان اسفندماه بسته ميشود ترازنامه وحساب سودوزيان بايد حداقل يک سال قبل [...ادامه]

ماده 26ـ انتقال زمينهايي که از طريق دولت يا سازمانهاي دولتي وموسسات وابسته به دولت به [...ادامه]

ماده 27ـ نسبت به موارديکه دراين اساسنامه مقررات خاص وضع نشده است قانون تجارت وساير قوانين [...ادامه]

ماده 28ـ اين اساسنامه در تاريخ 3/2/1358 بتصويب هيئت وزيران رسيده است واساسنامه هاي سازمان مسکن [...ادامه]