عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/28
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/8/6

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص رسيدگي به پرونده متخلفين جرايم كسر كوپن

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 100.4434 مورخ 75.5.1 وزارت بازرگاني، موضوع درخواست رسيدگي به پرونده‌متخلفين جرايم كسر كوپن در شعب تعزيرات حكومتي مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
‌با استناد به صدر ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.19 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي‌مصوب 67.12.23، سازمان تعزيرات حكومتي به تخلفات موضوع مواد 1 و 2 و 7 قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 67.1.13 با‌حفظ اختيارات مصرح در ماده 10 قانون مذكور رسيدگي نمايد.
‌ضمناً اختيار رسيدگي به تخلفات مربوط به كسري كوپن كالاهاي اساسي قبل از ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي با شكايت وزارت بازرگاني، سازمان بازرسي و‌نظارت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح