عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/28
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][وزارت معادن و فلزات ][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/8/6

‌‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعيين تكليف نحوه اعاده مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 71.14.113.78966 مورخ 1375.6.4 گمرك جمهوري اسلامي ايران، موضوع‌درخواست تعيين تكليف نحوه اعاده مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت ماده 12) قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:


روابــــط صریـــــــــح