عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/29

قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي مصوب 1367.11.30


روابط زیرمجموعه