عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بنياد شهيد انقلاب اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اصلاح آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1265ه ـ ب مورخ 1374.3.6) تصويب‌نمود:
‌آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .7064ت 14779ه مورخ 1374.6.9 ـ به شرح‌زير اصلاح مي‌شود:


روابط زیرمجموعه