عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

اصلاحيه آيين‌نامه اجراي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1294ه ـ ب مورخ 1375.6.3) تصويب‌نمود:
‌عبارت "‌در مورد افزايش تعرفه‌ها، كسب نظر موافق شوراي اقتصاد لازم است" به انتهاي ماده 4) آيين‌نامه اجرايي ماده 61) قانون وصول برخي از درآمدهاي‌دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب‌نامه شماره .12937ت 16194ه مورخ 1374.12.16 افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه