عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت كار و امور اجتماعي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 3163.21.25219 مورخ 1375.7.25 شوراي الي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي‌و به استناد تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودـ
‌ماده(7) آيين‌نامه اجرايي تبصره(27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .10089ت15581 ه مورخ 1374.8.17 ـ به شرح زير تغيير مي‌يابد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه