عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

اصلاح تصويب نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره .6761ص.10.‌و مورخ 1375.4.2 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود:
‌وزير جهاد سازندگي به اعضاي شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .732ت 14342ه مورخ 1375.1.28 ـ اضافه‌مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه