عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15058
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/19
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/1

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس شهرستان چالوس

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4043 مورخ 1375.5.27 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(7) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
‌شهرستان چالوس به مركزيت شهر چالوس از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان مازندران ايجاد و تأسيس شود.
‌الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چالوس شامل دهستانهاي كلارستاق غربي ـ كلارستاق شرقي.
ب ـ بخش كلاردشت به مركزيت شهر كلاردشت شامل دهستانهاي كلاردشت ـ كوهستان ـ بيرون بشم.