عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15053
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/4

‌اصلاح آيين‌نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسكن

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
‌در ماده(1) و تبصره ماده(2) آيين‌نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره .7430ت15444 ه مورخ1374.6.18 ـ عبارت "‌تاريخ 1375.12.28" به عبارت "‌تاريخ 1376.12.28" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه