عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15053
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/18

قانون اصلاح ماده( 9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه