عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15050
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/9
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1375

آيين نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت وتصديق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت وبند 2 فراز (ي) ماده يك قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب اسفند 1373


روابــــط صریـــــــــح