عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15050
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه شامل 15 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/6/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/11

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان