عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][نهاد رياست جمهوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/18

تصويب نامه در خصوص همترازي رئيس دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.18 بنا به پيشنهاد شماره .2695‌د1. مورخ 1374.6.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (7)‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نمودـ
‌رييس دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري همتراز مقامات موضوع بند "ب" تبصره(2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين‌مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح