عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

تصويب نامه در مورد دريافت عوارض خروج از كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 7207.6.61 مورخ 1374.9.20 وزارت كشور و به استناد بند(18) الحاقي به تبصره(5) ماده‌واحد قانون دريافت عوارض خروج از كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
‌بنادر جاسك، سريك، لنگه، كنگ، گناوه و ريگ، ديلم و چوييده از جمله مناطق موضوع بند (18) الحاقي به تبصره(5) ماده واحده قانون دريافت عوارض‌خروج از كشور ـ مصوب 1373 ـ مي‌باشند.


روابــــط صریـــــــــح