عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

تصويب نامه راجع به پرداخت حقوق و مزاياي كاركناني كه به شركت فرودگاههاي كشور مأمور مي شوند

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11.13520 مورخ 1375.7.14 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
‌به منظور تسريع در امر انتزاع وظايف تصدي و اجرايي سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان ياد شده مجاز است حقوق و مزاياي آن دسته از پرسنلي را كه در‌اجراي مصوبات شوراي عالي اداري در اين زمينه تا تاريخ 1376.1.1 از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاه‌هاي كشور مأمور مي‌شوند، از بودجه‌مربوط پرداخت نمايد و پس از آن حقوق و مزاياي كاركنان ياد شده از محل بودجه شركت مزبور پرداخت شود.