عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

اصلاح بند "‌الف" رديف( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .3793‌د مورخ 1375.6.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌در بند "‌الف" رديف (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ بعد از عبارت"‌آموزش و پرورش استثنايي" عبارت و "‌كاركنان آشپزخانه‌ها و غذاخوريهاي دانشجويي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه