عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي از طريق دفع مواد زايد و ديگر مواد

‌اعضاي متعاهد اين كنوانسيون
‌با تصديق اين كه محيط زيست دريايي و موجودات زنده آن براي بشر داراي اهميت حياتي مي‌باشند، و همه مردم در تضمين اينكه بگونه‌اي از آن‌ها‌نگهداري مي‌شود كه به كيفيت و منابع دريايي آسيبي وارد نمي‌گردد داراي منافعي هستند،
‌با تصديق اين كه قابليت دريا براي جذب مواد زايد و بي‌ضرر نمودن آنها و توانايي آن به منظور احيا مجدد منابع طبيعي درياها محدود مي‌باشد،
‌با تصديق اين كه دولتها براساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌الملل داراي حق حاكميت جهت بهره‌برداري از منابع دريايي خويش برطبق خط‌مشي‌هاي زيست محيطي خود مي‌باشند و وظيفه دارند اطمينان حاصل كنند كه اين فعاليتها در قلمرو يا كنترل آنها، آسيبي به محيط زيست ساير كشورها‌يا مناطق فراتر از حدود حاكميت ملي آنها وارد نمي‌نمايد،
‌با يادآوري قطعنامه 2749 25) مجمع عمومي ملل متحد در مورد اصول ناظر بر بستر درياها و كف اقيانوس‌ها و زير بستر متعلق به آنها كه فراتر از‌حدود قلمرو حاكميت ملي مي‌باشند،
‌با خاطرنشان ساختن اين كه آلودگي دريايي از بسياري از منابع مانند دفع و تخليه از طريق هوا، رودخانه‌ها، خورها ‌مصب‌ها)، ريزش‌گاههاي درون‌رودخانه‌ها و خطوط لوله نشات مي‌گيرد و از اينرو حايز اهميت است كه دولتها بهترين شيوه‌هاي عملي را جهت جلوگيري از چنين آلودگيهايي بكار‌بسته، و محصولات و فرآيندهايي را توسعه دهند كه ميزان مواد زايد مضر در درياها را كاهش مي‌دهند،
‌با اعتقاد به اين كه اقدام بين‌المللي جهت كنترل آلودگي دريا بواسطه دفع مواد زايد مي‌تواند و بايد بدون تاخير صورت پذيرد اما اين عمل نبايد خدشه‌اي‌بر بحث اقداماتي جهت كنترل ديگر منابع آلوده‌كننده دريا، در آينده نزديك وارد نمايد، و
‌با آرزوي توسعه حفاظت از محيط زيست دريايي از طريق تشويق كشورهاي داراي منافع مشترك در مناطق جغرافيايي خاص، به منظور انعقاد‌توافقنامه‌هاي مناسب مكمل اين كنوانسيون،
‌به قرار ذيل موافقت نمودندـ

‌ماده 1ـ اعضاي متعاهد بايد به صورت فردي و جمعي كنترل موثر همه منابع آلودگي [...ادامه]

‌ماده 2ـ اعضاي متعاهد همانگونه كه در مواد بعدي خواهد آمد، بايد براساس تواناييهاي علمي، [...ادامه]

‌ماده 3ـ از نظر اين كنوانسيون: 1ـ ‌الف)"‌دفع" يعني: 1) [...ادامه]

‌ماده 4ـ اعضاي متعاهد طبق مفاد اين كنوانسيون بايد از دفع مواد زايد يا ديگر [...ادامه]

‌ماده 5ـ 1ـ در صورتي كه حفظ ايمني جان اشخاص يا كشتيها، هواپيماها، [...ادامه]

‌ماده 6ـ 1ـ هر عضو متعاهد بايد مقام يا مقامهاي صلاحيتداري را براي [...ادامه]

‌ماده 7ـ 1ـ هر عضو متعاهد اقدامات لازم را در خصوص اجراي اين [...ادامه]

‌ماده 8ـ به منظور پيشبرد اهداف اين كنوانسيون، اعضاي متعاهد داراي منافع مشترك به منظور [...ادامه]

‌ماده 9ـ اعضاي متعاهد با تشريك مساعي با سازمان و نهادهاي بين‌المللي ديگر، حمايت از [...ادامه]

‌ماده 10ـ اعضاي متعاهد متعهد مي‌شوند طبق اصول حقوق بين‌الملل در خصوص مسووليت دولتها در [...ادامه]

‌ماده 11ـ اعضاي متعاهد در اولين نشست مشورتي خود شيوه‌هاي حل و فصل مناقشات مربوط [...ادامه]

‌ماده 12ـ اعضاي متعاهد خود را ملزم مي‌نمايند تا از طريق سازمانهاي تخصصي صلاحيتدار و [...ادامه]

‌ماده 13ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون به تدوين و توسعه حقوق درياها بوسيله [...ادامه]

‌ماده 14ـ 1ـ دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي به عنوان امين، به [...ادامه]

‌ماده 15ـ 1ـ ‌الف) اصلاحات كنوانسيون در جلسات اعضاي متعاهد كه طبق [...ادامه]

‌ماده 16ـ اين كنوانسيون جهت امضا توسط هر كشوري در لندن، مكزيكوسيتي، مسكو و واشنگتن [...ادامه]

‌ماده 17ـ اين كنوانسيون منوط به تصويب خواهد بود. اسناد تصويب نزد كشورهاي مكزيك، اتحاد [...ادامه]

‌ماده 18ـ بعد از 10 دي 1352 هجري شمسي برابر با 31 دسامبر 1973 ميلادي [...ادامه]

‌ماده 19ـ 1ـ اين كنوانسيون در سي‌امين روز بعد از تاريخ ارايه پانزدهمين [...ادامه]

‌ماده 20ـ كشورهاي امين موارد ذيل را به اطلاع اعضاي متعاهد خواهند رساندـ [...ادامه]

‌ماده 21ـ هر عضو متعاهدي مي‌تواند با اعلام كتبي 6)‌ماهه به كشورهاي امين كنوانسيون، [...ادامه]

‌ماده 22ـ نسخه اصلي اين كنوانسيون كه به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي است [...ادامه]

‌ضميمه 1) 1ـ تركيبات ارگانو هالوژنها. 2ـ جيوه و تركيبات آن. 3ـ [...ادامه]

‌ضميمه 2) ‌موادي كه در زير جهت اهداف جز ‌الف) بند 1) ماده [...ادامه]

‌ضميمه 3) ‌مقرراتي كه در ايجاد معيارهاي راجع به صدور مجوزها براي دفع مواد زايد در [...ادامه]