عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15042
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه داراي 22 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/6/25
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/1

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد