عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

تصويب نامه راجع به اجراء آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مناطق آزاد قشم

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .27115ت 94 ك مورخ 1373.8.22 ـ در‌مواردي كه وسايل نقليه شماره‌گذاري شده در منطقه آزاد قشم، در ساير نقاط جزيره ياد شده تردد مي‌كنند نيز قابل اجرا است.


روابــــط صریـــــــــح