عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

اصلاح بند "‌الف" رديف( 4‌) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .10910‌د1. مورخ 1374.11.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودـ
‌متصديان مشاغل "‌مأمور گارد محيط زيست" در سازمان حفاظت محيط زيست به مشاغل موضوع بند "‌الف" رديف 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل‌كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 هيأت وزيران ـ افزوده مي‌شوند.


روابــــط صریـــــــــح