عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

اصلاح فهرست پيوست تصويب نامه خريد خودروي سواري ساخت داخل

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 107569 مورخ 1375.6.24 وزارت صنايع، تصويب نمود:
‌در رديف(6) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره .4871ت 16777ه مورخ 1375.5.9، در قسمت نوع استفاده، عبارت "‌براي شهرك‌هاي صنعتي جديد كه بر‌اساس مصوبات دولت ايجاد شده و يا در دستور كار شركت شهرك‌هاي صنعتي جديد قرار دارد" به عبارت "‌براي اداره كل جديدالتأسيس صنايع استان قم(3‌دستگاه)، واحدهاي جديدالتأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (4 دستگاه)، ساير ادارات كل صنايع استانها(5 دستگاه) و شركت شهركهاي صنعتي‌ايران(4 دستگاه)" تغيير مي‌يابد.