عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

6 ـ

شهرستان اميديه مركزيت شهر اميديه مركب از بخش‌هاي زير مطابق نقشه 1.250000 پيوست كه ممهور به مهر دفتر هيأت دولت گرديده در تابعيت استان‌خوزستان ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر اميديه متشكل از دهستانهاي چاه سالم ـ آسياب.
2 ـ بخش جايزان.
‌تأييد مي‌گردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور