عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

5 ـ

بخش جايزان به مركزيت روستاي جايزان از تركيب دهستان جايزان و جولكي ايجاد و تأسيس شود.