عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

4 ـ

روستاها، مزارع و مكانهاي سربند بالا ـ سربند پايين ـ يونيت يك ـ بي‌سيم ـ نمره پانزده ـ يونيت چهار ـ ايستگاه برق 400 كيلووات ـ پادگان قدس ـ فاي‌سفلي ـ مارون سه ـ دكل بي‌سيم شركت گاز ـ كمپ عباس ـ مرغداري كميته امداد امام از دهستان چاه سالم بخش اميديه شهرستان ماهشهر منتزع شده و به‌دهستان جولكي ملحق شوند.