عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

روستاها، مزارع و مكانهاي شهرك آزادي ـ پروژه تزريق گاز كرنج و انبار پروژه گاز كرنج از دهستان سلطان‌آباد شهرستان رامهرمز منتزع شده و به دهستان‌جايزان همين شهرستان ملحق شوند.