عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/1

‌اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 1375.3.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (1)‌لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمودند:
‌اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 6754 مورخ 1358.6.13 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ در ماده (12)، عبارت "‌تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است" حذف مي‌شود.
2 ـ در ماده(14)، عبارت "‌تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال است" حذف مي‌شود.
3 ـ متن زير جايگزين ماده(15) مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه