عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/7/10

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاهاي جورقان و ازندريان به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3664 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 13) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب :
‌روستاهاي زير در استان همدان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر شناخته شوند.
1 ـ روستاي جورقان مركز دهستان هگمتانه در بخش مركزي از توابع شهرستان همدان به شهر جورقان.
2 ـ روستاي ازندريان تابع دهستان جوكار در بخش جوكار شهرستان ملاير به نام شهر ازندريان.