عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

مؤسسه استاندارد و تحققات صنعتي ايران موظف است، نسبت به شرح مصوبات كميته فني در كميته ملي استاندارد و درج در استانداردهاي ملي و‌چاپ و انتشار عمومي و ابلاغ آن به كليه دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد.